top of page
A CRYSTAL JOURNEY IN FRANCE
(From June 26 till June 30)
CHANGE YOUR DESTINY, DISCOVER THE SECRETS OF THE EARTH
Seminar: JUNE 27-28, 2024
amythist.webp
Nederlands
English

Seminar & Geleide uitstap
 Jaarlijkse Supper Beurs in

SAINT-MARIE-AUX MINES, FRANKRIJK -ELZAS
DO 27 JUNI 2024: 10.00-17.00 SeminarVR
VR 28 JUNI 2024: 10.00-15.00 Geleide uitstap

Adres Crystallen Beurs:
5 Rue Kroeber-Imlin, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines, Frankrijk

Seminar & Guided Tour throughout the Crystal & Mineral Gem Show in
SAINT-MARIE-AUX MINES, FRANCE -ELZAS
Thursday JUNE 27,2024: 10.00-17.00 Seminar
FRIDAY JUNE 28: 10.00-15.00 Guided Tour

Address Mineral & Gemstone Show
 
5 Rue Kroeber-Imlin, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines, France
 

KRISTALLEN: PSYCHOLOGIE, HELENDE EIGNESCHAPPEN, INTEGRATIE, OORSPRONG, EN HOE DEZE ONZE LEVENSKRACHT KAN VERHOGEN

Dit is een unieke kans voor iedereen die een passie heeft voor kristallen en die meer wenst te weten over de werking, gebruik en andere toepassingen op lichaam, geest, je woning en je omgeving; en ook voor iedereen die geïnteresseerd is in natuurlijke healings technieken met het kristallen rijk of gewoon voor iedereen die ervaring/informatie wenst ivm kristallen en er eventueel wenst te dragen en ermee te werken.

Het belooft supper interessant week-end te worden, makkelijk toepasbaar en zeer leerijk.

Een Go Get the Flow of Now, terug naar de natuur....

De beurs in Saint-Marie-aux-Mines is zeer uniek en enorm groot: je hebt minimaal 2  dagen nodig om de hele beurs te kunnen bekijken, er worden ook toespraken en andere evenementen aangeboden.

Aangezien je hier makkelijk verloren kan lopen, geef ik een rondleiding met uitvoerige uitleg van de belangrijkste kristallen en edelstenen die wij tegenkomen alsook belangrijke juwelen en je leer je waar je moet op letten voor je een aankoop doet.

Kristallen kunnen ons helpen te genezen en te helen, alleen is het niet zo evident om daar mee om te gaan. Ons lichaam zit nu eenmaal complex in mekaar en ziekte is meestal een gevolg van vele patronen en gedachten die we al jaren met ons meedragen. Om onszelf te verlossen van alle oude gewoonten en gedachten hebben we geduld nodig, maar ook heel wat inzicht in onszelf en ons leven.

Kristallen en edelstenen ontstaan aan het oppervlak van onze aarde of in gebergtes, of helemaal ondergronds. Deze gesteenten geven afzonderlijke of gemixte trillingen af en omdat ze direct uit de aarde komen zitten ze vol met pure energie. Juist die energie kunnen wij mensen gebruiken om onbalans in lichaam en/of geest te herstellen. Het is dan noodzakelijk om te leren hoe je jezelf verbindt met de energetische Ley Lijnen onder de aarde om maximaal informatie en energie te kunnen doorsturen.

 

 Alle kristallen of edelstenen hebben invloed op alle afzonderlijke organen. Het gaat erom dat het trillingsniveau van de steen gelijk is aan dat van een bepaald orgaan zodat, wanneer er een onbalans in dat orgaan is, de energie die de steen afgeeft kan helpen om de disbalans weer te herstellen.


Alles is energie, in de vorm van BEWUSTZIJN of PSYCHOLOGIE. Ons lichaam heeft verschillende niveaus waar zich blokkades kunnen voordoen. Zo hebben we een fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch (spiritueel) niveau. Naast ons lichaam hebben we ook nog eens onze omgeving en de invloed die deze kan hebben op onze gedachten en gevoelens.

CRYSTALS: PSYCHOLOGY, HEALING PROPERTIES, INTEGRATION, ORIGIN, AND HOW IT CAN INCREASE OUR LIFE FORCE

This is a unique opportunity for anyone who has a passion for crystals and who wants to know more about their effect, use and other applications on body, mind, your home and your environment; and also for anyone who is interested in natural healing techniques with the crystal kingdom or simply for anyone who wants experience/information about crystals and possibly wants to wear and work with them. It promises to be an interesting weekend, easy to apply and very educational. A Go Get the Flow of Now, back to nature....

The fair in Saint-Marie-aux-Mines is very unique and enormous: you need at least 2 days to see the entire fair, speeches and other events are also offered. Since it is easy to get lost here, I will give a tour with a detailed explanation of the most important crystals and gemstones that we encounter as well as important jewellery and you will learn what to look out for before making a purchase.

Crystals can help us heal and heal, but it is not so easy to deal with them. Our bodies are complex and illness is usually a result of many patterns and thoughts that we have carried with us for years. To free ourselves from all old habits and thoughts we need patience, but also a lot of insight into ourselves and our lives.

Crystals and gemstones are created on the surface of our earth or in mountains, or completely underground. These rocks give off separate or mixed vibrations and because they come directly from the earth they are full of pure energy. We humans can use that energy to restore imbalances in body and/or mind. It is then necessary to learn how to connect yourself to the energetic Ley Lines under the earth in order to transmit maximum information and energy.

 All crystals or gemstones have an influence on all individual organs. The point is that the vibration level of the stone must be equal to that of a certain organ so that, when there is an imbalance in that organ, the energy that the stone integrates, can help to restore the imbalances and severe illnesses.

Everything is defined by energy, in the form of CONSCIOUSNESS or PSYCHOLOGY. Our body has different levels where blockages can occur. We have a physical, mental, emotional and energetic (spiritual) level and even etheric levels.

In addition to our body, we also have our environment and the influence it can have on our thoughts and feelings.

GEEN VOORKENNIS NODIG, VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK: PRAKTISCH 

1.WIJ SPREKEN AF IN SELESTAT:

Dit is een klein stadje net voor Saint-Marie-aux-Mines(altijd volgeboekt en niet aangenaam om te overnachten). 

Je hebt in Sélestat vele goede restaurantjes en je kan evenzeer genieten van de vele aangename snacks op de beurs zelf. 

Het is zo een 20 min met de bus tot SAINT-MARIE-AUX MINES aangezien er geen trein station is van Saint-Marie-Aux-mines tot Sélestat en omgekeerd! Google geeft foute info!

Ieder uur van de dag is er een bus heen en terug naar Saint-Marie aux Mines en is eigenlijk een prachtige rit door de bergen waarvan je zal genieten

2. Met de trein kan vanuit België of Nederland zeer gemakkelijk tot Sélestat reizen

(4 à 5 uur Talgo)

NO PRIOR KNOWLEDGE NECESSARY, ACCESSIBLE TO EVERYONE: PRACTICAL INFO

1.WE AGREE IN SELESTAT:

This is a small town just before Saint-Marie-aux-Mines (always fully booked and not pleasant to spend the night).

There are many good restaurants in Sélestat and you can also enjoy the many pleasant snacks at the fair itself. It is about 20 minutes by bus to SAINT-MARIE-AUX MINES as there is no train station from Saint-Marie-Aux-mines to Sélestat and vice versa! Google gives wrong information! Every hour of the day there is a bus back and forth to Saint-Marie aux Mines and it is actually a beautiful ride through the mountains that you will enjoy

2. It is very easy to travel to Sélestat from any European Country  by train

(4 to 5 hours Talgo)

3. DONDERDAG 27/06/2024:

10.00-17.00 u

 Wij spreken af op mijn plek of appartement in Sélesat dat 12 minuutjes lopen is vanaf het treinstation Sélestat.

Hier krijgen jullie een inleiding over 

 De 22 basis kristallen die verbonden zijn met de 12 energetische centra in jou lichaam komen allemaal aan bod zodanig dat je een idee krijgt van de mogelijkheden en her bewustzijn/psychologie dat zij dragen.

Toepassings mogelijkheden om fysiek/mentaal herstel te bevorderen.

 Voorbeelden om ziektes te genezen : alzheimer, hart-vaat ziektes, beenderstelsel, trauma's, spierziektes, simpele kwalen, haaruitval , klierziektes, vetzucht, ademhalingsproblemen.... Je kan hier zelf voorstellen naar voor brengen mbt ziektes of stoornissen die jou interesseren. 

Hoe kan je kristallen toepassen in je tuin, je woon omgeving, badwater, frigo , planten, bloemen, kruidentuin ....

Iedereen zal geïnitieerd worden in een licht lichaam dat zich zal 

openstellen om crystallen te kunnen voelen en om de helende psychology, mineralen en geometrische patronen van de crystallen hun werk te laten doen. Daarbij wordt ook uitgelegd hoe je thuis een crystallen veld kan plaatsen dat verbonden is met alle crystalle velden over de aarde waarbij je kan leren om telepatisch te communiceren, te helen, en je eigenheid terug te vinden.

Kortom, je zal heel erg veel informatie ontvangen en door een helend proces gaan om crystallen te kunnen dragen waarbij blokkades en oude verroeste patronen verwijderd worden.

Adres:  1 Rue des Capucins, Sélestat, 67600, France

12 minuutjes lopen vanuit het station van Sélestat

3.  Thursday 27/6/2024:

10.00-17.00 u

We meet at my place or apartment in Sélesat, which is a 12-minute walk from Sélestat train station. You will receive an introduction to :

The 22 basic crystals that are connected to the 12 energetic centers in your body are all discussed in such a way that you get an idea of ​​the possibilities and the consciousness/psychology that they carry.

Application options to promote physical/mental recovery. Examples of how to cure diseases: Alzheimer's, cardiovascular diseases, bone system, trauma, muscle diseases, simple ailments, hair loss, glandular diseases, obesity, breathing problems...

 

You can put forward your own suggestions here regarding diseases or disorders that interest you. How can you use crystals in your garden, your living environment, bath water, refrigerator, plants, flowers, herb garden.... ​

 

Everyone will be initiated into a light body that will enable the Self to  open up and start to feel crystals and to allow the healing psychology, minerals and geometric patterns of the crystals do their work.I will also explain how you can place a crystal field at home that is connected to all crystal fields across the earth, where you can learn to communicate telepathically, heal, and regain your individuality. In short, you will receive a lot of information and go through a healing process to be able to wear crystals in which blockages and old rusted patterns are removed

Address: 1 Rue des Capucins, Sélestat, 67600, France

A 12 minutes walk from the Sélestat railway station.

4. Vrijdag 28/6/2023:

10.00-15.00

 

 

 Wij spreken af aan het  Trein Station van Sélestat : 9u45

Wij gaan samen met de bus naar Saint-Marie-aux-Mines waar je een rondleiding krijgt. (22 min rit)

2 Bustickets zijn inbegrepen in de prijs !

Je kan ten alle tijden zelfstandig de bus terug nemen naar Sélestat (ieder uur) of U kan de beurs nogmaals op het gemak bezoeken, toespraken bijwonen, juweeltjes of kristalletjes kopen, genieten van de prachtige beurs, mensen ontmoeten, relaxen in de feng shui gedeeltes, alles nog eens in détail bekijken, 

en indien gewenst kan u mij altijd om raad vragen bij aankopen

aangezien het maar een zeer korte rit is vanuit Sélestat.

4. Friday 28/6/2023:

10.00-15.00

 

 

 We meet at the Sélestat Train Station: 9:45 am.

We will take the bus to Saint-Marie-aux-Mines where you will receive a tour. (22 min ride)

2 Bus tickets are included in the price!

You can always take the bus back to Sélestat independently (every hour) or you can visit the fair again at your leisure, attend speeches, buy gems or crystals, enjoy the beautiful fair, meet people, relax in the feng shui areas , look at everything again in detail, and if desired, you can always ask me for advice when purchasing as it is only a very short drive from Sélestat;.

INSCHRIJVINGEN

REGISTER HERE

Ben je geïnteresseerd, schrijf je zo snel mogelijk in,

als je verder nog vragen hebt:

unifiedfields@live.be

Of via Whatsapp:

+32 471364422

Een absolute aanrader voor deze tijd !

Iedereen krijgt na afloop een samenvatting van de workshop.

Dag 1: 144€

Dag 2: 122€

Energie: 222€ voor beide dagen

Je kan betalen per Bank overschrijving of via Wise: alle info vindt je via deze knop

If you are interested, register as soon as possible,

if you have any further questions:

unifiedfields@live.be

Of via Whatsapp:

+32 471364422

An absolute must to understand the Present Day World

Wide Shifts & Changes!

Everyone will receive a summary of the workshop afterwards.

First Day only:  €144

Second Day only: €122

Energy: €222 for both days

You can pay by bank transfer or via Wise: all information can be found via this button:

Feel Free to make it a holdiday and extend your stay until the end of the Crystal - Gemstone Show
bottom of page