top of page

(Scroll naar beneden voor de Nederlandse vertaling)

MONTHLY ALIGNMENTS 2023

THE " I AM PRESENCE" INFINITE SELF

IGNITE SELF INTO THE ALCHEMY OF AUTHENTICITY

FLOWING WITH THE BRIDGE OF LIGHT

MOVING INTO THE LIGHT REALMS ON THE PLANET!

ALREADY ON THE PLANET

 

 

THESE ALIGNMENTS ARE NEW MONTHLY EASE & GRACE UPGRADES INTO UNIVERSAL TRANSITIONS & UNDERSTANDING HOW TO WORK WITH ENERGY! IN ORDER TO FACILITATE THE MECHANICS OF HOW TO WORK WITH THE "I AM" RAYS, YOUR AUTHENTICITY AND KNOWING WHY YOUR ARE HERE ON THE PLANET.

 

The Purification has to be set with great care and daily efforts regarding a complete set up which you will be doing for 30 days straight so every day becomes a joy to align with your Spirit/Source/Spark.

Therefor, each month I will launch the Alignment to ONE PARTICULAR RAY in which your Universal/Elestial body becomes understandable and explain how to work with it as it offers healing, knowledge, Intelligence and massive upgrades. The rays need to be integrated in the order that they come out as one cannot skip alignments from one ray into the other for they FOLLOW UP HEALING AND INTEGRATIONS.

THIS IS ESPECIALLY FOR EVERYBODY WHO WANTS TO UPGRADE FROM SOUL INTO SPIRIT,

KNOW HOW TO HEAL, SET UP CRYSTALLINE NEW GRIDS EVERY MONTH, WORK WITH CRYSTAL INTEGRATIONS, INTEGRATE ALIGNMENTS, LEARN HOW TO WORK WITH THEM WHEN HEALING SELF, PEOPLE, DISENGAGE FROM MALFUNCTIONING, SET PARAMETERS ON THE JOB FLOOR and so much more because many are seeking to find out how to FEEL THE FLOW OF ENERGY IN THE BODY.

Thus these monthly set ups will provide detailed instructions fro One entire month with huge results in moving with the flow and what it really means.

IT WILL CHANGE YOUR LIFE 360 ° !!!

Each month you will receive:

1. A Crysalline Grid set up with Elements that are connected: that could be crystals, oceans, rivers, air components and uplifting Lungs into Lite Living, specific herbs, elixirs but especially how it integrates within your place, house or flat or boat! THE GOAL IS TO BECOME THEM and thus integration proves your moves on the planet. (mp4 or video)

2. You will receive 1 video or mp4 for the Healing Modems connected to a particular ray and learn what kind of consciousness it carries, how it is being applied, what you can do with it while LIFTING VIBRATIONS INTO THE HALL OF LIVING LIGHT versus the dumbing of the cellular structure marking the end of the dark ages. You will learn about its applications, intelligence and knowledge.

3.A SECTION FOR DEEP HEALING and deep connection with other Angelic kingdoms. It will make you extremely peaceful and will start of the ESCALATION FROL CELLS INTO LVING LIGHT PARTS Which is a necessity all the way into Shambhalla grounding on Earth right now.

They are all very potent, instructive and transmutational as you will learn how

to set your daily meditation, how to EXTEND your morning and evening ROUTINE into a 24/7 CONVERTOR OF ENERGIES and being in your I AM PRESENCE STATE MOVING INTO SHAMBHALLA which is quite a feat.

Each month you will receive the link to 3 videos with the Alignments and Healing instructions that are crystal clear.

New Project.png
New Project (5).png
1. The Great WHITE Way/Ray
Feb, 2023
2. The Great BLUE Way/Ray
March, 2023
3. The Great BLACK Way/Ray
APRIL, 2023
bbb.jpeg

NEDERLANDSE VERTALING (TRANSLATION INTO DUTCH)

MAANDELIJKSE UITLIJNINGEN 2023

DE "IK BEN AANWEZIGHEID" 

INTEGRATIE VAN DE PILAREN VAN LICHT ,

EEN WORDEN MET LICHT/LITE ZELF

in de Rijken van Levend Licht! ​

DEZE UITLIJNINGEN ZIJN NIEUWE MAANDELIJKSE EASE & GRACE UPGRADES NAAR UNIVERSELE OVERGANGEN & WAARBIJ JE LEERT BEGRIJPEN HOE JE MET ENERGIE WERKT! DIT OM INZICHT TE GEVEN EN JE AFSTEMMINGEN TE VERGEMAKKELIJKE MET DE "IK BEN" STRALEN, JE AUTHENTICITEIT EN WETEN WAAROM JE HIER OP DE PLANEET BENT.

 

De Zuivering moet met grote zorg en dagelijkse inspanning worden ingesteld met betrekking tot een complete set-up die je 30 dagen achter elkaar zult doen, zodat elke dag een plezier wordt om je af te stemmen op je Geest/Bron/Vonk.

Daarom zal ik elke maand de Afstemming op ÉÉN BEPAALDE STRAAL lanceren waarin je Universele/Hemels lichaam begrijpelijk wordt en ook zal ik uitleggen hoe je ermee kan werken, aangezien het genezing, kennis, Intelligentie en enorme upgrades biedt. De stralen moeten worden geïntegreerd in de volgorde waarin ze naar buiten komen, aangezien men de uitlijning van de ene straal in de andere niet kan overslaan, want ze VOLGEN GENEZING EN INTEGRATIES OP. ​ DIT IS SPECIAAL VOOR IEDEREEN DIE WIL UPGRADEN VAN ZIEL NAAR GEEST, WETEN HOE JE JE  AFSTEMT OP KRISTALLIJN NIEUWE RASTERS , MET KRISTALHELDERE INTEGRATIES, HOE JE UITLIJNINGEN VASTHOUDT en zo verder. Je leert effectief werken met jouw eigen energie en laat deze samensmelten met de cosmische energie. Komen aan bod :  GENEZEN VAN ZELF, MENSEN, LOSKOPPELEN VAN STORINGEN, OP HET WERK, THUIS EN IN DE GEMEENTE, en nog veel meer, want velen zijn op zoek naar hoe je de STROOM VAN ENERGIE IN HET LICHAAM kan VOELEN. ​ Dus deze maandelijkse instellingen zullen gedetailleerde instructies geven voor een hele maand met enorme resultaten in het meebewegen met de stroom en wat het werkelijk betekent. ​

 

HET ZAL JE LEVEN 360 ° VERANDEREN !!!

Elke maand ontvang je:

 

1. Een Crystalline Grid opgezet met elementen die met elkaar verbonden zijn: dat kunnen kristallen, oceanen, rivieren, luchtcomponenten en upgrades van je longen en je hart,  specifieke kruiden, elixers maar vooral hoe je het integreert in uw plaats, huis of flat of boot! HET DOEL IS OM EEN TE WORDEN en zo bewijst integratieJOUW FLOW op de planeet. (mp4 of video) ​

2. Je ontvangt 1 video of mp4 voor de Healing Modems die verbonden zijn met een bepaalde straal en je leert wat voor soort bewustzijn het draagt, hoe het wordt toegepast, wat je ermee kunt doen, terwijl je DE TRILLINGEN IN DE HALLEN VAN LICHT VERHOOGT versus de verzwakking van de cellulaire structuur die het einde van de donkere middeleeuwen markeert.

U leert over de toepassingen, intelligentie en kennis.

 

​ 3. Verwacht bij deze eerste opening een DIEPE GENEZING VAN HART EN LONGEN UNIVERSELE STIJL en diepe verbinding met andere engelenrijken. Het zal je buitengewoon vredig maken en zal de ESCALATIE van de cellen naar levend licht in gang zetten, wat een noodzaak is om met de massale shiften mee te vloeien.  Ze zijn allemaal erg krachtig, leerzaam en transmuterend, zoals je zult leren om je dagelijkse meditatie in te stellen, hoe je je ochtend- en avond-ROUTINE UITBREIDT tot een 24/7 CONVERTOR VAN ENERGIEËN en hoe je in je IK BEN AANWEZIGHEID-STAAT NAAR SHAMBHALLA VERPLAATST, wat een hele prestatie is. ​ ​

1. DE GROTE WITTE STRAAL/WEG
FEB, 2023
2. DE GROTE BLAUWE STRAAL/WEG
FEB, 2023
3. DE GROTEZWARTE STRAAL/WEG
APRIL, 2023
New Project (5).png
bbb.jpeg
bottom of page